22, మే 2023, సోమవారం

సర్వలోకప్రియుండవు సర్వవ్యాపివి నీవు

సర్వలోకప్రియుండవు సర్వవ్యాపివి నీవు
సర్వసంపూజ్య రామసార్వభూమ

సర్వలోకపోషకుడవు సర్వదాప్రసన్నుండవు
సర్వశక్తిమంతుండవు సర్వభక్తవినుతుండవు
సర్వేశ్వరేశ్వరుడవు సర్వలోకరక్షకుడవు
సర్వార్ధప్రదుండవును స్వామి నీవు

సర్వదృగ్వ్యాసుండవు సర్వతోనేత్రుండవు
సర్వాసునిలయుండవు సర్వయోగలక్షితుడవు
సర్వప్రహరణాయుధుడవు సర్వవిధ్భానుండవు
సర్వతోముఖుండవును స్వామి నీవు

సర్వదావిజయుండవు సర్వయజ్ఞఫలదుండవు
సర్వదేవప్రధానుడవు సర్వదేవమయుండవు
సర్వదుఃఖమోచనుడవు సర్వగుణోపేతుండవు
సర్వపావనుండవును స్వామి నీవు

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.