5, మే 2023, శుక్రవారం

శ్రీరామచంద్రుని పరదైవతంబని

శ్రీరామచంద్రుని పరదైవతంబని చిత్తశుధ్ధిగ నమ్మి యుండండీ మీరు
శ్రీరామభక్తులై యుండండీ సతము శ్రీరామస్మరణమే చేయండీ 
 
శ్రీరామ శ్రీరామ యనువారికే మోక్షసిధ్ధి యన్నది తెలిసి యుండండీ
శ్రీరామ నామంబు జిహ్వాగ్రమందుంచి నోరార స్మరణమే చేయండీ
ఆరూఢిగా రామచంద్రులు మీయందు నత్యాదరము చూపగలరండీ 
శ్రీరామకృపచేత సత్వరంబే ఫలము సిధ్ధించు సందేహపడకండీ

శ్రీరామనామమే చేయుచుండును సతము శివుడు మహదానంద పరిపూర్ణుడై
శ్రీరామనామమే చేయుచుందురు నిర్వికారులై యోగీంద్రు లెల్లప్పుడు 
శ్రీరామనామమే చేయుచుందురు బుధులు చిత్తంబులం దెపుడు నిస్సంగులై
శ్రీరామనామమే భవతారకంబని సేవింతు రెప్పుడును సద్భక్తులు

శ్రీరామనామంబు చేసిన మునిపత్ని చెందెను శాపావసావసానంబును 
శ్రీరామనామామృతంబు పానము చేయ చెందె బ్రహ్మపదవి సామీరి
శ్రీరామదివ్యనామము చేత భూమిపై జీవులకు నశియించు మోహమ్ములు
శ్రీరామకృప గల్గి చెలగు జీవులు వేగ చెందెదరు మోక్షమ్ము నిక్కమ్ముగ