21, మే 2023, ఆదివారం

పూలమాలలు దాల్చి బాలరాముడు

పూలమాలలు దాల్చి బాలరాముడు తులసి
పూలమాల లడిగెను ముద్దుముద్దుగ

అందమైన మల్లెలతో నతిశయించు మాలలు
అందమైన మొల్లలతో నల్లినట్టి మాలలు
అందమైన విరజాజుల నమరించిన మాలలు
అందాల బాలుని మెడ నందగించగా

పన్నుగ సుమనోజ్ఞమైన వకుళపుష్పమాలలు
ఎన్నెన్నో రంగులపూ లేర్పరచిన మాలలు
చిన్నిచిన్ని మాలలు చిట్టిచిట్టి మాలలు
అన్నియు మన బాలుని మెడ నందగించగా

మందిరమున హరిమెడలో నమరినట్టి మాలలు
మందిరమున శివునిపైన నమరినట్టి మాలలు
వందనముల నందుకొన్న పావనశుభమాలలు
అందాలబాలుని మెడ నందగించగా