27, మే 2023, శనివారం

రాముని సంగతి తెలియని వాడా

రాముని సంగతి తెలియని వాడా రావణుడా రేపేమగునో
తామసవాక్యము లాడుటుడుగుమని ధరణిజ దర్భను తిట్టినది

రాముని రూపమె మోహనరూపము రావణ నీవది యెఱుగవుగా
రాముని విక్రమమే విక్రమమని రావణ బొత్తిగ యెఱుగవుగా
రాముని సత్యమె త్రిజగత్పూజ్యము రావణ నీకది తెలియదుగా
రాముని చరితమె పావనచరితము రావణ నీవది తలచవుగా

రాముని ధర్మమె పరమధర్మమని రావణ మదిలో నెఱుగవుగా
రాముని బాణము తిరుగులేనిదని రావణ యెన్నడు నెంచవుగా
రాముని క్రోధము ప్రళయానలమని రావణ తెలియగ నేరవుగా
రాముని శ్రీహరి యవతారమని రావణ తెలియగ నేరవుగా

రాముని యెదిరించిన చత్తువది రావణ తప్పదు నమ్మవయా
రాముని శక్తికి యెల్లలు లేవని రావణ చక్కగ తెలియవయా
రాముని శాంతుని జేయువిధానము రావణ యోచన చేయవయా
రాముని దయచే బ్రతుకవచ్చునని రావణ యికపై తలచవయా