16, మే 2023, మంగళవారం

మరియేల కలిగె నీరెండు కన్నులు

మధ్యాక్కఱ.
పరమసుందరరూప నిన్ను పొడగాంచ ప్రభవించె గాక
మరియేల కలిగె నీరెండు కన్నులు మహనీయ మూర్తి
సరిసరి వీని బెట్టుకొని శ్రీరామచంద్ర పామరుల
నరయుచు తృప్తిచెందెదనె చెప్పవయా పరమాత్మ
 
 
ఓ రామచంద్రప్రభూ. 

నువ్వు పరమసుందరుడివి.

నిన్ను చూడటం కోసమే ఈశరీరంలో రెండు కళ్ళు పుట్టాయి.
కాకపోతే ఇవెందుకున్నట్లు?
 
ఇలా ఒక గొప్పప్రయోజనం కోసం ప్రభవించిన నేత్రద్వయాన్ని పెట్టుకొని నిన్ను చూస్తానే‌ కాని సరిసరి పామరులను చూస్తూ తృప్తిపడతానా ఏమిటి?

పరమాత్మా, నువ్వే చెప్పు!