11, మే 2023, గురువారం

పరమమనోహరమూర్తి

మధ్యాక్కఱ.
పరమమనోహరమూర్తి నేనెంత ప్రాకులాడినను
కరుణతో నీదర్శనమును చక్కగా కల్పించ కీవు
దరిజేరి నిలచి నోరార పలికెడు దారియే లేదు
మరి యెందు బోదు నీవెపుడు నన్నురమ్మందువో రామ

ఓ రామచంద్రయ్యా. పరమమనోహరమూర్తివి నువ్వు.

సంతోషంగా నీతో కబుర్లలో మునగాలని ఉంటుంది.

కానీ అందుకు దారేదయ్యా?

ముందుగా నాకు నీదర్శనభాగ్యాన్ని అనుగ్రహించాలి కదా నువ్వు.

లేకపోతే మనసమాగమం ఎలాగు చెప్పు?

నేనెంతగా ప్రాకులాడినా సరే నువ్వు దర్శనం అనుగ్రహించనిదే నేనేమీ చేయలేను కదా!

ఎక్కడికి పోను? ఎవరితో మొఱపెట్టుకోను?

నీ అనుగ్రహం తప్ప వేరే దారేదయ్యా నాకోరిక తీరటానికి?

ఎప్పుడు నన్ను నీదర్శనానికి రమ్మని పిలుస్తావో కదా! వచ్చాక మరి కదలను సుమా!