31, మే 2023, బుధవారం

పూనితి నిదె దీక్ష పురుషోత్తమ

పూనితి  నిదె దీక్ష పురుషోత్తమ యిక
మానక నినుగూర్చి మరిమరి పాడుదు

మూడుప్రొద్దుల గూడ మురియుచు నినుగూర్చి
పాడుటకును దీక్ష వహియించితిని
వేడుక తోడ నీవు వినిన చాలును నాకు
పాడినందుకు నాకు ఫలమది యగును

లోకము మెచ్చు మాను నాకెందు కామాట
నీకు నచ్చిన చాలు నిశ్చయముగను
ఏకోరికలును లే వినకులేశ్వర నాకు
నీకునై పాడుటే నాకభిమతము

నారాయణా నేను నరుల ప్రస్తుతించను
వారితో పనిలేదు వారిజనయన
భూరికృపాళో నిను పొగడుదు నెల్లప్పుడు
చేరి పొగడ నీయర శ్రీరాముడా

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.