4, మే 2023, గురువారం

చింతించరేల మీరు శ్రీరాముని

చింతించరేల మీరు శ్రీరాముని అన్ని చింతలను తొలగించే శ్రీరాముని
అంతులేని సంసారబాధల నంతముజేయు అందమైన పేరుగల శ్రీరాముని 

సురలను సంతోషపెట్టు శ్రీరాముని భూసురులను సంతోషపెట్టు శ్రీరాముని
సరిలేని వీరుడైన శ్రీరాముని కరుణాపయోధియైన శ్రీరాముని
సురవిరోధినాశకుని శ్రీరాముని భాసురచిరసత్కీర్తి గల శ్రీరాముని
పరమయోగిప్రసన్నుని శ్రీరాముని సద్భక్తజనపోషకుని శ్రీరాముని

నిరుపమానసుందరుని శ్రీరాముని శ్రీకరుడు సౌజన్యమూర్తి శ్రీరాముని 
హరి పరాత్పరుడైన శ్రీరాముని పరబ్రహ్మస్వరూపుడైన శ్రీరాముని 
ధరణిజారమణుడైన శ్రీరాముని బహువరదాయకుడైన మన శ్రీరాముని
వరమునిపరివేష్ఠితుని శ్రీరాముని నిర్వాణసుఖదాయకుని శ్రీరాముని