4, మే 2023, గురువారం

వినుతశీలుడైన రామవిభుడు

వినుతశీలుడైన రామవిభు డున్నాడు వాడు
మనుజుల కష్టంబు లెల్ల మాన్పుచున్నాడు

సురలుకోర క్షోణితలము జొచ్చియున్నాడు వాడు
హరి యన్నది మునిపుంగవు లెఱిగియున్నారు

కమలాప్తుని కులమందున కొలువైనాడు వాడు
తిలకించగ సుగుణంబుల నెలవైనాడు

మునుల మేలు కోరి యిదే వనులనున్నాడు వాడు
దనుజులందరను బట్టి దంచుచున్నాడు

రావణుని గర్వమును రాల్చనున్నాడు వాడు
దేవదేవుడని మూర్ఖుడు తెలియకున్నాడు

శరణమంటే ముక్తినిచ్చి సాకుచున్నాడు వాడు
కరుణగలిగి లోకములను కాచుచున్నాడు

పరబ్ర్హహ్మస్వరూపుడై వరలుచున్నాడు వాడు
పరమయోగివరుల కెపుడు పలుకుచున్నాడు