14, మే 2023, ఆదివారం

రాముని వేడుకొనవలె

మధ్యాక్కఱ.
భయములు బాయ వేడుకొన రాముడు భయములు బాపు
జయముల గోరి వేడుకొన రాముడు జయముల గూర్చు
బయిసిని గోరి వేడుకొన రాముడు భాగ్యము లిచ్చు
దయగల వాడు వేడుకొన మోక్షము నైన నొసంగు 
 
 
జనులారా, శ్రీరామచంద్రప్రభువు సర్వసమర్ధుడు.

మీకు జీవితంలో భయకారణం ఏదైనా ఉండి దానిని తొలగించమని ప్రార్ధిస్తే రాముడు తప్పకుండా భయాన్ని పోగొడతాడు.
మీకు జీవితంలో జయం అనేదు దుస్సాధ్యంగా ఉండినట్లైతే రాముణ్ణి వేడుకొంటే ఆయన తప్పక విజయాలు ప్రసాదిస్తాడు.
మీరు భాగ్యం కలగానని కోరుకొంటే రాముణ్ణి మీకు అనంత భోగభాగ్యాలను అందిస్తాడు.
ఆయన ఎంతో దయగలవాడని మీకు అర్ధం అవుతున్నదా?
మీరు ఆయన్ను ఇవీ అవీ‌ ఎందుకు అడగటం? మోక్షమో రామచంద్రా అని అడగండి 
తప్పక ఆయన మీకు మోక్షసిధ్ధిని కలిగిస్తాడు.
అయన దయకు మేర లేదు.