4, మే 2023, గురువారం

రావయ్య దశరథరాజకుమార

రావయ్య దశరథరాజకుమార నీవు
రావలె సఫలము కావలె తపము

ముని తనను శాంతుండ ననుకొనుచున్నాడు
కనుమిదే క్రోధమ్ము కలిగింతు నని యింద్రు
డనగ కుతూహలము ననుజేర తప్పెంచి
మునిరాజు తపియింప బనిచె నను నీకొఱకు

ముని శాపమిచ్చినా డనుకొను లోకమ్ము
ముని వరమునిచ్చినా డనుకొందును నేను
కనరానిదగు యొక్క ఘనమగు స్థితినుండి
నినుగూర్చి చేయుచుంటిని గొప్పతపము

నాటగోలెను రామనామ మెక్కటి తప్ప
మాట లేదో తండ్రి నోటివెంటను నాకు
మాటవలెనే మనసు మరలదు నీనుండి
నేటి కిటు ఫలియించె నీరాకై రామ