14, మే 2023, ఆదివారం

నీదయచాలు భవము తరించెద

మధ్యాక్కఱ.
శ్రీరామ నీనామస్మరణ మానక చేయుచు నుంటి
శ్రీరామ నీభక్తజనుల ప్రీతిగ చేరుచు నుంటి
శ్రీరామ నినునమ్మి యుంటి నన్యుల సేవించనంటి
శ్రీరామ నీదయచాలు భవము తరించెద నంటి 

ఓ రామచంద్రప్రభూ.
 
నీనామస్మరణ మానకుండా నిత్యం చేస్తూ ఉన్నాను.
నీభక్తులతో సంగతి చేస్తున్నాను.
మనసా నిన్నే నమ్మి ఉన్నాను.
నిన్ను తప్ప అన్యులను సేవించ నంటున్నాను.
ఇంక నీ దయ ఉంటే చాలు భవతరణం చేయగలనని అంటున్నాను.
ఇక నీచిత్తం.