24, మే 2023, బుధవారం

పరీక్షణ మెంతని జేయుదో

ఉ. భూమిని పుట్టువుల్ మొగముమొత్తుచు నుండెను తొంటి రీతి నీ
ధామము నందు నుందు నన దానికి నౌనని బల్కకుందువే
యేమిది రామచంద్ర భవదీయపదాంబుజయుగ్మ దర్శనం
బేమని యీయకుందువు పరీక్షణ మెంతని జేయుదో ననున్

ఓ రామచంద్రప్రభూ!

ఈ భూలోకంలోఉపాధులు ధరించి వేషాలువేయటం కోసం పుట్టీ పుట్టీ‌ విసుగుతో మొగముమొత్తుతోం దయ్యా అంటే వినవేం! అయ్యా పూర్వం లాగా నీతో కలిసి నీవైకుంఠపురంలోనే ఉంటానంటే సరే అలాగే అని పలుకవు కదా. ఇదేమి పరీక్షయ్యా బాబూ. నీ పాదపద్మాలను చూదామన్నా కనీసం దర్శనం ఇవ్వకుండా ఏడిపిస్తున్నావే! ఇదే మన్నా బాగుందా చెప్పు?