25, మే 2023, గురువారం

రామదేవుడా శ్రీరామదేవుడా

రామదేవుడా శ్రీరామదేవుడా ని

న్నేమరక కొలిచెదము రామదేవుడా


భూమిజనుల నేలు నట్టి రామదేవుడా మాకు

కామితముల నిచ్చు నట్టి రామదేవుడా

స్వామి వంటె నీవేలే రామదేవుడా నిన్ను

ప్రేమతోడ కొలిచెదమో రామదేవుడా


రక్షించితి వింద్రాదుల రామదేవుడా నీకు

లక్షణముగ మ్రొక్కేమో రామదేవుడా 

రక్షకు లింకెవ్వరయ్య రామదేవుడా మమ్ము

రక్షించెడు తండ్రి వీవె రామదేవుడా


రయమున మమ్మేలు నట్టి రామదేవుడా దయా

మయుడవైన మాతండ్రీ మంచిదేవుడా

జయశీలుడ వైన రామచంద్రదేవుడా భవ

భయమును వెడలించు నట్టి భగవంతుడా