11, మే 2023, గురువారం

రాముడు లేడు లేడనెడు వారికి

మధ్యాక్కఱ
రాముడు లేడు లేడనెడు వారికి రాముడు లేడు 
రాముడు విశ్వనాథుడను వారికి రాముడు కలడు
రాముని నరులు నమ్మినను మానిన రాఘవున కన
నీమహి జీవులందరును బిడ్డలె యెల్లవేళలను


కొందరు మహానుభావులకు రాముడు విశ్వనాథుడు. కొందరు నాస్తికశిఖామణులకు రాముడు లేనేలేడు. మనిషికి భావనాస్వాతంత్యం ఉంది కదా. ఉండనివ్వండి. నచ్చిన వారు నమ్ముతారు. లేకపోతే లేదు. కాని చూడండి. రాఘవరాముడికి ఈభూమిని ఉన్న జీవులందరూ సంతానమే.  తనని గౌరవించే బిడ్డలనూ తనను తిరస్కరించే బిడ్డలనూ‌ కూడా తండ్రి సమానంగానే ప్రేమిస్తాడు కదా. అలాగే రామచంద్ర ప్రభువు కూడా.