27, మే 2023, శనివారం

రామ రామ జయ గోవిందా

రామ రామ జయ గోవిందా హరి రమ్యగుణార్ణవ గోవిందా
భూమిసుతాపతి గోవిందా హరి కామితవరదా గోవిందా

రమారమణ జయ గోవిందా హరి రాజీవానన గోవిందా
కుమతివిదారణ గోవిందా హరి గోకులనందన గోవిందా
సుమధురభాషణ గోవిందా హరి సుందరవిగ్రహ గోవిందా
సమానాధికవర్జిత నీవే శరణము శరణము గోవిందా

అనాధరక్షక గోవిందా హరి అమితదయాపర గోవిందా
వనమాలాధర గోవిందా హరి వసుదేవాత్మజ గోవిందా
మునిజనమోహన గోవిందా హరి ముక్తిప్రదాయక గోవిందా
జననాధోత్తమ రామా నీవే  శరణము శరణము గోవిందా

దశరథనందన గోవిందా హరి దాసపోషకా గోవిందా
దశముఖమర్దన గోవిందా హరి ధర్మవివర్ధన గోవిందా
యశోవిశాలా గోవిందా హరి యజ్ఞవివర్ధన గోవిందా
నిశాచరాంతక నిరుపమవిక్రమ నీవే శరణము గోవిందా


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.