31, మే 2023, బుధవారం

ఎన్నాళ్ళకు హరి ఎన్నాళ్ళకు

ఎన్నాళ్ళకు హరి ఎన్నాళ్ళకు నను పన్నుగ సంరక్షించితివి

ఎన్నాళ్ళకు నీనామమంత్రము నినకులతిలకా యిచ్చితివి
ఎన్నాళ్ళకు నాపూర్వపుణ్యముల నీశ్వర యిటు పండించితివి
ఎన్నాళ్ళకు యీసంసారార్ణవ మీదు నౌక నెక్కించితివి
ఎన్నాళ్ళు బహుకృపాపరుడని యింత ఋజువు చూపించితివి

ఎన్నాళ్ళకు కామాదిశత్రువుల నింటి నుండి వెడలించితివి
ఎన్నాళ్ళకు సంసారమోహమున నున్న నన్ను కరుణించితివి
ఎన్నాళ్ళకు నీదయయే బహుఘనమన్న స్పృహను కలిగించితివి
ఎన్నాళ్ళకు భవబంధవిమోక్షణ మన్ఞది దయతో చేసితివి 

ఎన్నాళ్ళకు శ్రీరామచంద్ర తగు యెఱుకను నాలో నించితివి
ఎన్నాళ్ళకు నీభక్తిసుధారస మింపుగ నను గ్రోలించితివి
ఎన్నాళ్ళకు నీభక్తిఫరులతో నించుక స్నేహము నిచ్చితివి
ఎన్నాళ్ళకు నీ సంకీర్తనసుఖ మెడతెగకుండగ నిచ్చితివి