29, మే 2023, సోమవారం

రామనామమే పలికేరు

జగమే నిజమని నమ్మేరో భగవంతుని మది మరచేరో 
తగని గర్వమును పొందేరో తామసులై చెడతిరిగేరో

కుములుచు నరకము చేరేరు సమవర్తిని గని వణికేరు 
సమస్తశిక్షలు పొందేరు విముక్తి యెపుడని వగచేరు

బహుబాధల నట పొందేరు బహుకాలమునే గడిపేరు
మహి కాపిమ్మట వచ్చేరు మరియే యుపాధి పొందేరో

పలు పర్యాయము లిటులే వచ్చుచు పోవుచు నుండేరు
అలసట చెందుచు తిరిగేరు ఐనను మారక యుండేరు

క్రమముగ సంగతి నెఱిగేరు రాముని వంకకు తిరిగేరు
భ్రమలన్నియు విడనాడేరు రామనామమే పలికేరు