16, మే 2023, మంగళవారం

రక్తినిగొలిపే రాముని నామం

చౌపాయి.
శక్తిని యుక్తి నొసంగెడు నామం
ముక్తివదాన్యత బొలిచెడు నామం
భక్తులు పాడే  భగవన్నామం
రక్తినిగొలిపే రాముని నామం

రామనామం సామన్యమైనది కాదు. 

ఇది భగవంతుడి నామం.

ఉపాసించేవారికి జీవయాత్రను సాగించటానికి అవసరమైన శక్తియుక్తులను ఇస్తుంది రామనామం.

ముముక్షువులకు అదే మోక్షాన్ని ఇస్తుంది.

అందుచేత భక్తులందరూ దీనిని పలువిధాలుగా నిత్యం గానం చేస్తూ ఉంటారు.

బుధ్ధిమంతులకు ఈరామనామం కన్నా రక్తినిగొలిపేది మరొకటి ఉండదు.

(చౌపాయి ఛందస్సు వివరణ. 
దీనిలో భ,స,గగ,నల గణాలు మాత్తమే వాడాలి. నాలుగు పాదాల్లోను పాదానికి నాలుగుగణాలు. ప్రాస నియమం ఉంది. అంత్యప్రాస నియమమూ ఉంది. మూడవగణం మొదట యతిమైత్రి పాటించాలి. జాతి పద్యం కాబట్టి ప్రాసయతి వాడకూడదు)