4, జులై 2021, ఆదివారం

మంచిచెడ్డ లెఱుగునా మన రాముడు శిశువమ్మా

మంచిచెడ్డ లెఱుగునా మన రాముడు శిశువమ్మా
కొంచె మోర్చుకోవమ్మా కోపమేలమ్మా

రాముని బొమ్మవిల్లు లాగికొన జూచితివి
రాముడు కోపించి నీ మోమున విసిరె
సామెత చెప్పిట్లు సరికిసరిగ చెల్లాయె
ఈమాత్రమునకు కోప మెందు కమ్మ

ఆసపెట్టి యొకబొమ్మ నీవందించ వేఱొకటి
మోసమునకు కినిసి వాడు మొత్తెను నిన్ను
చేసుకున్నవారికి చేసుకున్నంతాయె
దోసమెంచ నేల వాడు దుడు కటంచు

భరతు డిట్లు చేయడే వంటి మాట లెందుకు
భరతుడైన రాముడైన పసిబాలురే
సురలు కూడ పొగడగ నరపాలుని బిడ్డలను
మురిపెముగ చూడమే ముందుముందు