3, జులై 2021, శనివారం

జయజయ రామ హరే

జయజయ రామ హరే జయజయ రామ హరే
జయజయ దుర్భరసంసారాపనయన హరే

దశరథనందన జానకిరమణ ధర్మావతార హరే
ప్రశమితభార్గవరామదవానలవార్షుకమేఘ హరే
దశముఖమర్దన దానవవంశవిదారణ రామ హరే
విశదయశోవివర్ధననిరుపమవిక్రమ రామ హరే

కైలాసాధిపప్రముఖప్రశంసితశీల మహాత్మ హరే
నీలగగనఘనశ్యామమహాద్భుతనిర్మలమూర్తి హరే
పాలితత్రిభువన భండనభీమ పట్టాభిరామ హరే
కాలాతీత సుగుణోపేత కరుణాధామ హరే

చింతాశోకప్రశమనతత్పర సీతారామ హరే
చింతితఫలప్రద శీఘ్రఫలప్రద శ్రీరామచంద్ర హరే
శాంతస్వరూప చిరసుఖరూప సాకేతరామ హరే
భ్రాంతినివారణ కైవల్యకారణ రామచంద్ర నృహరే