1, జులై 2021, గురువారం

ప్రేమమయాకృతివి నీవు

ప్రేమమయాకృతివి నీవు రామచంద్రుడ
మామీదను దయజూపుము రామచంద్రుడ

శరవర్షము కురిపించెడు జాణవు నీవు
వరవర్షము కురిపించెడు వాడవు నీవు
నిరుపమాన సుగుణగణాన్వితుడవు నీవు
నరుడవా కావు కావు నారాయణుడవు

పరమయోగిపూజితుడగు వాడవు నీవు
పరమసుఖము నందించెడు వాడవు నీవు
పరబ్రహ్మ స్వరూపుడవు పరమాత్ముడవు
సరి సరి నరుడవా సాక్షాత్తు హరివే

సురకార్యము మదినితలచి సురుచిరలీల
విరచించిన రామాకృతి వేదవేద్యుడ
ధరను పావనము చేసెను దానవాంతక
అరయ భవతారకమై అలరె నీపేరు