23, జులై 2021, శుక్రవారం

పడ వెక్కుదువు కాని పదవయ్య రాముడా

పడ వెక్కుదువు కాని పదవయ్య రాముడా
అడవులేలే గంగ కవలి యొడ్డున

పినతల్లి కోరికలను విని నొచ్చుకొనినావు
వనములేను చాలమేలని వచ్చినావు
జనకు డాజ్ఞ చేసెనని వనముల కేగేవొ
నను నేడు నావకట్ట మనుచున్నావు

అడవులన్న రాకాసుల కాటపట్లు రాముడా
వడివడి జనుచుంటి వటు వనితతోడ
జడుపేమి నీకును లక్ష్మణునకు కానియీ
పుడమిసుతను తోడుకొని పోవుటేమో

వనులలోని మునుల కిక కనువిందు చేయుమా
మునులే నిను రప్పించు కొనుచున్నారో
మునులతోడ నీకుండిన యనుబంధ మెట్టిదో
మునుముందు తెలియునులే పోయిరావయా
1 కామెంట్‌:

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.