31, జులై 2021, శనివారం

రామా నీదయ వేడుదు

రామా నీదయ వేడుదు సీతా
రామా రక్షించరా రాజీవనయన

రామా బాల్యము నుండి ప్రేమతో నీనామ
మేమరక నే చేయు టెఱుగవో నీవు
కామాదిరిపులు ముష్కరులు నేడు న
న్నేమేమో చేయగ నీడ్చుచున్నా రిదె

రామా ఓ వైకుంఠధామా నీదయ లేక
నేమి చేయుదునయ్య నెంత పోరాడుదు
ఏమో వీరికి లొంగి యామీద కాలుని
ధాములు ధూములు తన్నులు తిందునో

పతితపావననామ బ్రహ్మాండపాలనా
చతుర శ్రీరామ నాసంగతి నెఱిగియు
హితము చేయక యుండ నేమి కారణమయ్య
యితరుడ నాయేమి యినకులతిలక