4, జులై 2021, ఆదివారం

మీవిధానమేదో మీరు తెలుపుడీ

మీవిధానమేదో మీరు తెలుపుడీ
దైవమా రాముడని మావిధానము

దైవమే లేడనుచు తలచు టొక్క విధము
దైవము తనవాడని తలచు టొక్క విధము
దైవమునకు బంటునని తలచు టొక్క విధము
దైవమును తనలోన దర్శించు టొక్క విధము

దైవముతో పనియేమని తలచు టొక్క విధము
దైవకార్యమే పనిగా తలచు టొక్క విధము
దైవసేవ కన్యమెపుడు తలపని దొక విధము
దైవసేవ లోన తాను తరియించు టొక విధము

దైవమని రాముని లోదలపని దొక విధము
దైవమా రాముడనెడు భావన యొక విధము
దైవమగు రామునకు దాస్య మొక్క విధము
దైవము రామునితోడి తాదాత్మ్య మొక విధము


1 కామెంట్‌:

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.