30, జులై 2021, శుక్రవారం

అందరు కలసి చేయండి శ్రీహరిసంకీర్తనము

అందరు కలసి చేయండి శ్రీహరిసంకీర్తనము
అందరు హాయిగ చేయండి శ్రీహరిసంకీర్తనము

అన్ని వేళలను చేయదగినది హరిసంకీర్తనము
అన్ని శుభములకు మూలమైనది హరిసంకీర్తనము 
అన్ని పనులలో మిన్నయైనది హరిసంకీర్తనము
అన్ని జాతుల కాచరణీయము హరిసంకీర్తనము
 
హరేరామ యని చేయండి శ్రీహరిసంకీర్తనము
హరేకృష్ణ యని చేయండి శ్రీహరిసంకీర్తనము
హరేనృహరి యని చేయండి శ్రీహరిసంకీర్తనము
హరి ప్రీతిగా చేయండి శ్రీహరిసంకీర్తనము
 
అరిషడ్వర్గము నణచాలంటే హరిసంకీర్తనము
మరలపుట్టువు వలదనుకొంటే హరిసంకీర్తనము
పరమపదమును చేరాలంటే హరిసంకీర్తనము
నరులాగా మరి చేయండీ శ్రీహరిసంకీర్తనము