16, జులై 2021, శుక్రవారం

కోదండరాముని దరిసెనమును కో‌రివచ్చితిమి

కోదండరాముని దరిసెనమును కో‌రివచ్చితిమి ఈ
వేదవేద్యుని కనులజూడ వేచియుంటిమి

దినదినమును బ్రహ్మాదులును దేవదేవుని చూడవత్తురు
వినయమొప్ప గుడిముంగిట వేచియుండెద రెల్లప్పుడు
అనుదినమును హరినిజూడ నంతేలేక భక్తకోటి
చనుదెంతురు హరిధ్యానము సలుపుచు నిట వేచెదరు

హనుమదాదులు వత్తురు వారనగ తొల్లిటి భక్తులు
మునులు వేలుగ వత్తురు మునుముందే హరిభక్తులు
మనుజులలో హరిభక్తులు మముబోంట్లును వచ్చిన
వినయముగా నెవరైనను వేచియుండక తప్పదిచట 

సీతారామలక్ష్మణులను చిత్తమలర చూచితిమి
ప్రీతి నుపాయనములు వివిధంబుల నిచ్చితిమి
చేతోమోదముగాను వారికి సేవచేసుకొంటిమి
సీతాపతి వరములీయ స్వీకరించి మురిసితిమి