9, జులై 2021, శుక్రవారం

సంపాదించరా ధనము సంపాదించరా యింకా ..

సంపాదించరా ధనము సంపాదించరా యింకా
సంపాదించు మనుచు జగము సలుపుచుండు‌రా

జపముచేయరా నామజపముచేయరా యింకా
జపముచేయరా యనుచు జగ మడుగదురా
విపరీతముగా ధనము విలాసములకై వలయు
నపమార్గము చేతనైన నార్జించ మనును జగము

రాముడెక్కడా సీతారాముడెక్కడా యింకా
రామచంద్రుని కరుణ రాదేమి యనునా
ఏమయ్యా యదికావలె నేమయ్యా యిదికావలె
ఏమయ్యా తేవింకా యెపుడు తెచ్చె దను జగము

కష్టపడకురా యింక కష్టపడకురా ఇక నీ
యిష్టదైవమునకు సమయ మీయరా యనునా
కష్టపడి యార్జించక యిష్టమైన విలాసాలు
నష్టపడుట కుదురునా నరుడా తెమ్మను ధనముకామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.