21, జులై 2021, బుధవారం

ప్రావృణ్ణీలపయోధరోపమ భవ్యవిగ్రహ రామా

ప్రావృణ్ణీలపయోధరోపమ భవ్యవిగ్రహ రామా
నీ వృత్తాంతము సుజనులు మదిలో నిత్యమెన్నెదరు రామా

దశరథనందన తరణికులోత్తమ ధర్మవిగ్రహా రామా
ప్రశమితశాత్రవగణసందోహా భార్గవసన్నుత రామా

కోసలతనయాసౌఖ్యవివర్ధన కువలయపోషక రామా
భాసురతేజా భాస్కరతేజా దాసపోషక రామా
 
సురగణతోషణ మునిగణతోషణ వరగుణభూషణ రామా
సురుచిర భాషణ సుజనసుపోషణ సుమధురభాషణ  రామా
 
వరశుభనామా జగదభిరామా భండనభీమా రామా
ధరణీతనయాహృదయమహాలయ దైవతవిగ్రహ రామా

సురగణసన్నుత మునిగణసన్నుత వరశుభవిక్రమ రామా
పరమపవిత్రా శుభదచరత్రా పాపలవిత్రా రామా
 
రావణాదిఘనరాక్షసవిదళన రాజలలామా రామా
పావననామా కునుజవిరామా వైకుంఠధామా రామా
 
పావనమూర్తీ శాశ్వతకీర్తివిభాసితమూర్తీ రామా
శ్రీవిశ్వేశ్వరచింతితమూర్తీ చిన్మయమూర్తీ రామా

సీతానాయక శాంతిప్రదాయక క్షితిపతినాయక రామా
మాతండ్రీ భవతారకనామా మంగళదాయక రామా


1 కామెంట్‌:

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.