31, జులై 2021, శనివారం

ఏల తెలియనైతిరా యిందిరారమణ

ఏల తెలియనైతినిరా యిందిరారమణ నే
కాలమెంతో గడపితిని కాసులవేటలో

మొదటినుండి ధనార్జనయె ముఖ్యమనుచు తలచి నే
చదివినట్టి చదువులెల్ల చదివినదే కాసులకై
చదివి చదివి ధనములను సంపాదించి యికచాలని
కుదురుగా కూర్చొనుటయె కుదరదన్న సంగతినే

ఎంతచెట్టు కంతగాలి యెంతసంపాదించితే
నంత కర్చువెచ్చములను అదరిపాటునుం గలుగు
చింతలు చీకాకులేను చివర కిచ్చట మిగులునని
ఎంత పోగుచేసిన కాని ఏమీ తృప్తియుండదని

రామనామ రత్నముండ రాళ్ళురప్పలేరు నా
పామరత్వ మెంతటిదో పరమపురుష చూడవయా
రామా యిది పురాణవైరాగ్యము కాకుండ నీవె
స్వామీ నీనామ మొకటె చాలను సద్భుధ్ధి నీవె