8, జులై 2021, గురువారం

స్మరింంచక నీనామము తరించుట సాధ్యమా

స్మరింంచక నీనామము తరించుట సాధ్యమా
పరంతప రామచంద్ర భవసాగరము

పదివేలజన్మలెత్తి పదికోట్ల మంత్రములు
పదేపదే వల్లించిన ఫలితమే ముండును
కుదురైన భక్తితో గోవింద నారాయణ
సదయా శ్రీరామయను స్మరణ ముఖ్యము

నీనామము పలుకక నీచరితము చదువక
నీనిజతత్త్వమును బుధ్ధిలోన తలపక
పూని యేవేవో చదివి పైన నింకేమొ పలికి
యేనాడును ముక్తి పొంద డెవడును నిజము

హరిభక్తి బడయకుండ హరిభక్తులను తిట్టి
తిరుగు నరుల సమవర్తి తిట్ఠకుండ వదలునే
హరిస్మరణము పండినపుడు మరలజన్మమున్నదా
హరిభక్తులకు ముక్తి యరచేతి పండు