1, జులై 2021, గురువారం

మనసే శ్రీరామమంది‌రము

మనసే శ్రీరామమంది‌రము వా డి
చ్చిన వరమేలే యీ జీవితము

హరిసేవలకై యమరిన వివిగో
పరికరములు కడు వాటముగ
కరచరణములనగా తనువున
మరి యన్యములకు మరలవవి

హరికీర్తనకై యమరిన దిదిగో
అరయుడు నాలుక యను బాకా
హరినామముగా కన్యము పలుకదు
పరాయివారికి పలుకదది

హరిమందిరమున నర్చనచేయగ
హరి నియమించె నదిచాలు
హరిపూజారికి హరియేసర్వము
హరియే జీవిత మదిచాలు