22, జులై 2021, గురువారం

సాకేతరాముడే చక్కనివాడే

సాకేతరాముడే చక్కనివాడే
నీకు తోడునీడగ నిలిచియున్నాడే
 
జానకీరాముడే జగన్నాథుడే
మాననీయచరితుడే మహావిష్ణువే
ఈనాడు నీవాడై నీహృదయములో
తానై కొలువైనాడు దయాశాలియై

పూవిచ్చేవూ ఒక పండిచ్చేవూ
నీవిచ్చేదేమి ఈ నిఖిలసృష్టి వీడిదే
నీవిచ్చుట నీప్రేమభావన తోడ
నీవడిగిన వన్నీ వాడు నీకిచ్చేనే

దేవతలకైన వాడు తెలియగ రాడే
ఏ విద్యల చేత వీని నెఱుగగ రాదే
కేవలము నీభక్తికి నీవశుడై నీ
భావములో నుండు వీడు నీవాడేనే