9, జులై 2021, శుక్రవారం

వినరెవ్వరు మంచిమాట నినకులేశ్వర

వినరెవ్వరు మంచిమాట నినకులేశ్వర
వినిపించుట మానహానియును రామచంద్ర 

వినరు కదా నశ్వరములు మనతనువు లంటే
వినరు కదా సంసారంబును దుర్భర మంటే
వినరు కదా సిరిసంపదలను దుస్సహ మంటే
వినరు కదా యీ‌కలిమాయను తెలియం డంటే
 
వినరు కదా హరికీర్తనమును చేయం డంటే
వినరు కదా హరికిపూజలను చేయండంటే 
వినరు కదా హరిభక్తాళిని చేరం డంటే
వినరు కదా భవబంధము లను విడువం డంటే

వినరు కదా భాగవతంబును చదువం డంటే
వినరు కదా రామాయణమును చదువం డంటే
వినరు కదా పరమార్ధంబును తెలియం డంటే
వినరు కదా రామనామమును చేయ మంటే