31, జులై 2021, శనివారం

రామదేవుడా పూజలంద రావయా

రామదేవుడా పూజలంద రావయా
ప్రేమతో మాయింటికి విచ్చేయవయ్యా

సీమంతినీమణి సీతమ్మతో కూడి
సౌమిత్రి తోడురా సామీరి వెంటరా
స్వామీ మాయింటికి చనుదెంచవే
కామితము మాకిది కరుణించవే
 
ప్రేమతో‌ పిలచిన విచ్చేయ నేడు నీ
కేమి సందేహమో యెఱుగుదు లేవయ్యా
ఏమి మర్యాదలీ  సామాన్యుడు
పామరుడొసగునని భావించకుము
 
పూరింట నటవిలో పొలతితో నుంటివే
ఓ‌ రామ నాయిల్లు పూరిల్లగు గాక
కూరిమి పూజించి కుడువబెట్టగ
ఆరాటపడు భక్తు నాదరించుము

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.