10, జులై 2021, శనివారం

అమ్మా శ్రీహరి గేహినీ

అమ్మా శ్రీహరి గేహినీ సీ
తమ్మగ వచ్చితి వమ్మా

ధరజొచ్చితివి సీరధ్వజు నిలుజొచ్చితివి
హరుని విల్లు విరచిన మరియాదా
పురుషోత్తముని నీవు పొందితివి రామునే
తరణికులము నీచే ధన్యమాయెనే

వనసీమలందు పతియును నీవు విహరింప
గని రాకాసులరాజు నిను మ్రుచ్చిల
కినిసి వాని లంక జేరి దనుజు రావణు జంపి
ఘనకీర్తి సాధించె నినకులేశుడు

చురచుర నీవు దనుజు జూచిన బూది కాడే
మరి వాని సబాంధవము మసిచేయగ
హరి కీర్తి హెచ్చునని అరి నుపేక్షించినావు
ధర నతిశయించె మగని దర్పము యశమును