22, జులై 2021, గురువారం

నరులార రామనామం మరచేరు మీరు పాపం

నరులార రామనామం
మరచేరు మీరు పాపం

సిరి వెంటనంటి వచ్చేనా
హరి వెంటనంటి కాచేనా
నరులార తెలియలేరా
మరి చేయరేల నామం

స్మరుని స్మరించుట మేలో
హరిని స్మరించుట మేలో
నరులార యెఱుగలేరా
మరి చేయరేల నామం

నరసేవన ముత్తమమో
హరిసేవన ముత్తమమో
నరులార అరయలేరా
మరి చేయరేల నామం