21, జులై 2021, బుధవారం

నామనసు నీదాయె నామమత నీదాయె

నామనసు నీదాయె నామమత నీదాయె 
నామాట నాపాట నాబ్రతుకె నీదాయె

భక్తుడేమి పలుకవచ్చు పలుకనే రాదో
భక్తుడేమి పాడవచ్చు పాడరాదో
యుక్తాయుక్తముల నుర్వి నుండువారికి
ముక్తిప్రద సుద్దులాడ బోలునటయ్య

రేపుమాపు నీపాటల కాపద వచ్చుచో
నీపాట్లు నీవే పడి నిలుపుకోరా
కోప మేమిటయ్య నాకు కోదండరామ నా
కోపతాపములును నీ‌కొఱకే కాదా

రామయ్య నీది కాని దేమున్నదయ్య
కామించి నాదన నీ భూమి పైన 
ఏమిటి కిదియది యన నే నేమందు నయ్య
ఏమన్న మానిన నది నీ యిఛ్చయే గాక
 
 

2 కామెంట్‌లు:

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.