30, జులై 2021, శుక్రవారం

మంత్ర మొక్కటున్నచో మాకు చెప్పరే

మంత్ర మొక్కటున్నచో మాకు చెప్పరే పర 
మంత్రతంత్రయంత్రముల మట్టుబెట్టేది
 
మా మంచిని చూడలేని కామాదులనే
తామసుల ఆగడాలు తగ్గించేది
మా మీద వారి దుష్టమంత్రతంత్రాల
నే మాత్రము పారకుండ నెగురగొట్టేది

రామమంత్ర మనే‌ మంత్ర రాజమున్నది
కామమోహాది రిపుల గడ్డుతంత్రాల
నేమరక తొలగించి యెల్లవేళల
క్షేమమును కలిగించును శీఘ్రమే‌ యది

ఆ మంత్రము నెట్లుచేసే‌ దయ్యా మేము
రామ రామ యని పలుకుటె రామమంత్రము
రామ మంత్రమునకు సాటి రాగల దొకటి
భూమిపైన లేదు స్వర్గభూమిని లేదు


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.