22, జులై 2021, గురువారం

కైవల్య మేరీతి కలిగేనో యే దేవుడు మాకది యిచ్చేనో

కైవల్య మేరీతి కలిగేనో యే
దేవుడు మాకది యిచ్చేనో
 
సేవించవలయును శ్రీరాముని మీరు
భావించవలయు నా పరమాత్ముని 
సేవ లందెడు వాడు శ్రీమహావిష్ణువే
కావున కలుగునది కైవల్యమే

ప్రేమించవలయును శ్రీరాముని రసస
రామనామము నందు రమియింపగ
రాముడంటే యెవరు శ్రీమహావిష్ణువే
ఆ మోక్షపదము మీ కబ్బేనులే

చేయగా వలయును శ్రీరాముని భజన
హాయిగా తీయగా నలుపెఱుగక
చేయండి రాముడా శ్రీమహావిష్ణువే
చేయ కైవల్యమే సిధ్ధించులే