7, జులై 2021, బుధవారం

మఱలమఱల నొక నరశరీరము

మఱలమఱల నొక నరశరీరము
దొఱకునా నీకది దొఱకినను

హరిభక్తియు నీ కబ్బేనో
హరిభక్తిలేని నరజన్మమది
హరిహరి యోర్వగ తరమౌనా
త్వరపడు మిపుడే తరింపగ

హరినితెలుపు చదువబ్బేనో
మరియితరములను మానుగచదివి
హరిహరి బ్రతుకగ తరమౌనా
త్వరపడు మిపుడే తరింపగ

హరేరామయని హాయిగా
స్మరణము చేయుట మరి యదికలదో
హరిస్మరణమునే మరచుటయా
త్వరపడు మిపుడే తరింపగ

3 కామెంట్‌లు:

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.