4, జులై 2021, ఆదివారం

రాముడనై లోకములను రక్షించెద

రాముడనై లోకములను రక్షించెద నేను
కాముకుడగు రావణుని కడతేర్చెద

అని పలికి దేవతల కభయమిచ్చి దశరథ
తనయుడవై నారాయణ ధరకు విచ్చేసి
మనుజులకు సధ్ధర్మ మార్గము నుపదేశించి
జనులమెప్పు బడసితివి వనవాసము చేసితివి

అని పలికిన దేవ నీవు దనుజకోటి నణగించి
మునులమెప్పు రామా చేగొనినావయ్య
నిను మోసముచేసి సీతను రావణు డపహరించ
నని వానిని తెగటార్చి ఘనత చాటినావు

అని పలికన నీపలకు లమోఘంబులై నిలచె
అనిని రావణునిచా వఖిలలోక హితకరమై
వనితలకది శుభవార్తగ వ్యాపించెను
మునులు సురలు నారాయణ నిను పొగడిరంత