20, జులై 2021, మంగళవారం

జగములనేలే రఘుపతి నీదయ చాలును చాలును చాలునురా

జగములనేలే రఘుపతి నీదయ చాలును చాలును చాలునురా
తగదిక నరులను కొలుచుట నాకని తలచెద తలచెద తలచెదరా

కరుణయెలేని నరులను కొలుచుట కష్టము కష్టము కష్టమురా
పరులను కొలుచుచు బ్రతికెడు వానికి బాధలు బాధలు బాధలెగా
పరులబాధలు నరులకెన్నడును ఫట్టవు పట్టవు పట్టవురా
హరి కరుణామయ నీచరణములే శరణము శరణము శరణమురా

ధారుణి నరునకు మారుని స్నేహము తగనిది తగనిది తగనిదిరా
దారుణమగు ధనమోహము నరునకు తగనిది తగనిది తగనిదిరా
దారాసుతులను గూర్చి మోహమును తగనిది తగనిది తగనిదిరా
తారకరామా నీపదసేవయె తగినది తగినది తగినదిరా

హరి నామదిలో నిలువుము నీవని అడిగెద అడిగెద అడిగెదరా
అరిషడ్వర్గముపై విజయమునే అడిగెద అడిగెద అడిగెదరా
హరి యిక ధరపై పుట్టువు వలదని అడిగెద ఆడిగెద అడిగెదరా
అరుదగు ఆవరమొకటే యిమ్మని అడిగెద అడిగెద అడిగెదరా

1 కామెంట్‌:

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.