4, జులై 2021, ఆదివారం

ఏమయ్యా రామయ్యా ఏమని నిను పొగడుదురా

ఏమయ్యా రామయ్యా ఏమని నిను పొగడుదురా
ఏమి మధురనామమురా యీశ్వర నీది

కామితార్ధవరదుడ ఘనుడా వైకుంఠ
ధాముడా శ్రీహరి దయాలవాల
భూమికి దిగినావు మాపుణ్యముపండి
మామనసుల నిండినావు మాభాగ్యము

రామ రామ యనినచాలు రక్షించబడుదురని
భూమిని చాటించినట్టి పుణ్యచరిత్ర
నీమహిమ చాటినారు నీరేజాసనుడును
కామారియు నింక పొగడగా నాతరమా

రామ హరే కృష్ణ హరే రాజీవనయన హరే
పామరుడను నన్ను కావవయ్యా శ్రీహరీ
నీమహిమ పొగడలేను నిన్ను ధ్యానించలేనని
నామభజన చేయగలను నన్నేలరా