6, జులై 2021, మంగళవారం

రామ రామ వైకుంఠధామ

రామ రామ వైకుంఠ
ధామ ప్రేమసాగర

రామ సుగుణభూషణ
రామ సుజనపోషణ
రామ విగుణశోషణ
కామితార్ధద

రామ తాటకాంతక
రామ విరాధాంతక
రామ రావణాంతక
రామ రాఘవ

రామ సీతానాయక
రామ జగన్నాయక
రామ ముక్తిదాయక
హే మనోహరా