6, జులై 2021, మంగళవారం

రామ రామ వైకుంఠధామ

రామ రామ వైకుంఠ
ధామ ప్రేమసాగర

రామ సుగుణభూషణ
రామ సుజనపోషణ
రామ విగుణశోషణ
కామితార్ధద

రామ తాటకాంతక
రామ విరాధాంతక
రామ రావణాంతక
రామ రాఘవ

రామ సీతానాయక
రామ జగన్నాయక
రామ ముక్తిదాయక
హే మనోహరా

1 కామెంట్‌:

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.