6, జులై 2021, మంగళవారం

నిను నమ్ముకొని యుంటిరా

నిను నమ్ముకొని యుంటిరా శ్రీరామ 
     నిబ్బరంబుగ నుంటిరా
నను నీవు గమనింపరా నారామ 
     నామీద దయయుంచరా

తనువు స్వాస్థ్యముదప్పి తహతహ పడుగాక
ధనము లార్జించక దినము లేగతి దొఱలు
వినవయ్య నే తెచ్చు ధనము ముఖ్యము కాని
జననాధ నాపట్ల జాలి యెవ్వరికి
హరి హరి దినమెల్ల నార్జన కర్పించి
తరచు నీ ధ్యానమే తప్పుచున్నానయ్య
పరమాత్మ నీవు నాపాట్లను గమనించి
సరిపుచ్చుకొనవలెను సాకేతరామ

ఎన్నాళ్ళు గడుచునిటు లెఱుగకున్నానయ్య
ఎన్నేళ్ళు ధనములార్జింజి పోసిన కాని
ఎన్నడును చాలుచాలన్న మాటేరాదు
మన్నించి నాబాధ మరలించవయ్య