29, జులై 2021, గురువారం

పరమపదము చేర్చునామము పరమసులభనామము

పరమపదము చేర్చునామము పరమసులభనామము
పరమసుఖదనామము పరమాత్ముని నామము 
 
రామతారకనామ మని రమ్యమైన నామమని
భూమినెంతో పేరుగల నామము హరినామము
కామితార్ధ మేదైనను ఘనముగనిడు నామము
ప్రేనతోడ రసన సేవించదగిన నామము
 
హరేరామ హరేరామ యనెడు వారిదె భాగ్యము
హరేకృష్ణ హరేకృష్ణ  యనెడు వారిదె భాగ్యము
నిరుపమాన మగు నామము నిర్మలశుభనామము
హరిభక్తుల నెల్లప్పుడు నాదుకొనే నామము

చేయండీ చిత్తమలర శ్రీరాముని శుభనామము
చేయండీ యనవరతము చేయువారిదె భాగ్యము
చేయండీ శివదేవుడు చేయుచుండెడు నామము
చేయండీ రామనామము చేసినచో కైవల్యము