9, జులై 2021, శుక్రవారం

రామా నమ్మిన వాడనే.. రాకమచర్ల వేంకట దాసు కీర్తన

ఓ రామా నమ్మిన వాడనే
శ్రీరామా నమ్మిన వాడనే

రామరామ హిమధామసమానన
నామనోహర నారాయణ హరి

అరమరలేదని పరిపరి విధముల
శరణంటిని యక్కర చూడవు గదె

సుచరితసేవకనిచయాస్పద స
ద్వచననిరంతర ఖఛరాదినుత

సారహీనవికారదుష్టసం
సారసాగరము భారమాయె గదె

నీయెడ నేమి యుపాయము దోచదు
కాయము నీదని కడునమ్మితి గదె

చలమువలదు సత్ఫల మొసగవె నిను
తలచెద పలుమరు నళినదళేక్షణ

శ్రీకర రాకమచర్ల నిలయ కరు
ణాకర నీకృప కాశించితి గదె

( రాకమచర్ల వేంకట దాసు గారి కీర్తన)