10, జులై 2021, శనివారం

శ్రీకర శుభకర శ్రీరామా జయ

శ్రీకర శుభకర శ్రీరామా జయ
లోకశరణ్యా రఘురామా

రామా వికుంఠధామా జలధర
శ్యామా దశరథరామా సద్గుణ
ధామా దనుజవిరామా సీతా
కామా జితభృగురామా జగదభి
రామా పావననామా సంగర
భీమా  నుతసుత్రామా రాజల
లామా జయహే కామారినుతా
సామీరినుతా భూమీశనుతా

ధీరా శ్రుతిసంచారా జగదా
ధారా  ధర్మవిచారా రణగం
భీరా సుజనాధారా నిరుపమ
వీరా దురిత విదారా సద్గుణ
సారా విగతవికారా శ్రీరఘు
వీరా కరుణాపూరా జయహే
వీరేంద్రనుతా గౌ‌రీశ నుతా
శ్రీ‌రామా సంసారనివారా