3, జులై 2021, శనివారం

ఈశ్వరు డితడని యెఱుగని వారికి

ఈశ్వరు డితడని యెఱుగని వారికి
శాశ్వతానందము సమకూరునా

సమకూరునే కాక సత్కర్మలను జేసి
సమధికైశ్వర్యమును సంతోషగరిమ
అమరునేగాక పుణ్యాత్ములకు స్వర్గ
మమరునా కైవల్య మంత మాత్రమున

బహుమంత్రముల చేత బహుదేవతల గొల్చి
బహుసిధ్ధులను వశపరచుకొను కాక
బహుపదవులను గెలువవచ్చునే కాక తా
విహరించ మోక్షపురవీధులను వశమా

రామచంద్రుడె మోక్షప్రదుడు సర్వేశుడని
రామమంత్రము నెపుడు రసనపైనిల్పి
రాముని మిక్కిలి ప్రేమతో సేవించు
ధీమంతులకు ముక్తి దీపించు గాక